Op uw bestelling zijn onderstaande algemene voorwaarden van Fruitmoment van toepassing.

 1. Op alle leveringen van Fruitmoment zijn de navolgende algemene voorwaarden van Fruitmoment van toepassing. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en per e-mail aan te vragen. Op verzoek verzendt Fruitmoment een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen.
 2. Persoonsgegevens gebruikt Fruitmoment alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden.
 3. Fruitmoment beschouwd een schriftelijke dan wel een mondelinge overkomst als een bindende overeenkomst.
 4. De overeenkomst tot levering van “werkfruit” kan op ieder moment worden opgezegd door beide partijen, zonder in achtneming van een opzegtermijn. Over het openstaande bedrag ontvangt u dan een factuur.
 5. De uiterste betalingsdatum bedraagt 14 dagen. Betaling dient te geschieden door overmaking op het rekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur.
 6. Voor werkfruit factureert Fruitmoment aan het eind van de maand voor de betreffende leveringen van die maand.
 7. Voor particulieren geldt dat de betaling vooraf geschiedt, tenzij anders is overeengekomen.
 8. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
 9. Geen orderverwerking op zon- en feestdagen. Uw bestellingen worden de eerstvolgende werkdag verwerkt.
 10. Omdat fruit een versproduct is, kan Fruitmoment geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden na ontvangst van de betreffende fruitmand en/ of werkfruit.
 11. Bezorging in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico. De betreffende organisaties hebben eigen interne procedures voor wat betreft aanname van bestellingen.
 12. Fruitmoment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Fruitmoment kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Fruitmoment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.
 13. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Fruitmoment u dit zo spoedig mededelen, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Fruitmoment de overeenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Dit in overleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: 1. Belemmerende maatregelen van overheidswege; 2. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat; 3. Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; 4. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.
 14. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 15. Bij alle geschillen die zouden kunnen ontstaan, gaat Fruitmoment er vanuit dat beide partijen hun uiterste best zullen doen om de geschillen in onderling overleg te beslechten voordat verdere stappen worden overwogen/ondernomen.
 16. Alle geschillen die onderling niet beslecht kunnen worden, van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.